חשבונאות בקלות - הרשמה
לוגו

הרשמה

קוד הרשמה

אם קיים ברשותך קוד הרשמה הקלד אותו כאן תחילה


שדות עם * הינם שדות חובה

שם המשתמש חייב להיות באגלית באורך של 3 תווים לפחות ללא רווחים

הסיסמה חייבת להכיל לפחות 4 תווים

תקנון ההאתר - בהרשמתך לאתר הינך מצהיר כי קראת והסכמת לכל הנאמר בתקנון
* * * שים לב - אי עמידה באחד מתנאי התקנון תגרור ניתוק מיידי * * *

תקנון שימוש באתר

כללי

 1. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. המשתמש מצהיר כי קרא את כללי התקנון בעמוד ההסבר
 4. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 5. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.
 6. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
 7. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג' למסור לידי הנהלת האתר את פרטיו האישים והנכונים ואת דרכי ההתקשרות עימו מייד עם דרישתה הראשונה.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 1. האתר הינו לשימוש אישי בלבד.
 2. אסור השימוש באתר לצרכי הוראה/לבתי ספר/מכללות או כל מוסד לימודי אחר ללא הרשאה מראש ובכתב מאת צביקה הולנדר.
 3. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 4. העברת קוד המשתמש לצד ג' תגרור ניתוק מהאתר ושלילת המנוי.
 5. השימוש מוגבל אך ורק מהמחשב בו נעשתה ההרשמה הראשונית לאתר, למשך 12 חודשים
 6. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 7. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו,. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 8. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב.
 9. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי, מכתובת מייל שפורסמה באתר .
 10. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 11. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת הנהלת האתר, שיהיה הסכום המקסימילי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הסטוטוטרי הגבוה מבינהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה. מובהר בזאת, כי הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין

הגבלת אחריות

 1. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 2. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהנהלת האתר פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש
 3. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 4. הנהלת האתר, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 5. הנהלת האתר אינה אחראית להצלחה בבחינות כלשהן, לרבות בחינות של משרד התמ"ת בכל תחומי החשבונאות. השימוש באתר לא יהווה עילה לתביעה בגין אי עמידה בבחינות אלה.

הגנת הפרטיות

 1. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") רשאית הנהלת האתר לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
 3. המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. זכויות היוצרים באתר זה, לרבות הטקסט, הלומדה האינטראקטיבית במתכונתה הנוכחית, ומתודות ההוראה שבה שייכות לצביקה הולנדר בלבד.
 2.  המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע ובמתודות הלימוד, לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לצביקה הולנדר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש

סיום ההתקשרות

 1. הנהלת האתר תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. זכויות היוצרים בטקסט זה שמורות לצביקה הולנדר בלבד.
 2. חסימת שירותים על ידי הנהלת האתר יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.
 3. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של הנהלת האתר לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

תנאים נוספים

 1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
 2. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון .
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר
 4. המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל חסרון כיס שיגרם לה לאור הליכים משפטיים שיפתח נגדה ובכל מקרה בו תאלץ הנהלת האתר להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות, יפצה המשתמש את הנהלת האתר בסך מוסכם של 50,000 $ ארה"ב בתוך 10 ימים ממועד פניותו לערכאות וללא קשר לתוצאות ההליך אשר לשמו פנה לערכאות. חובתו של המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות של הנהלת האתר כאמור יבוא בכל מקרה בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות הנהלת האתר ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזה מזכויות הנהלת האתר כאמור בתקנון זה.
 5. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.
 6. המשתמש מצהיר שידוע לו שנוסחי התקנונים מתעדכנים מפעם לפעם.
 7. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 8. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בראשון לציון בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.