לוגו

סוג 3 און ליין 15

style='width=206px'
מחיר הקורס:4920לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הסכם שותפות
2 שותפות שיפוי שותף
3 שותפות הערכה מחדש
4 שותפות צרוף שותף לשותפות
5 שותפות פרישת שותף
6 שותפות פטירת שותף
7 שותפות פשיטת רגל של שותף
8 שותפות מימוש בשלבים
9 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
10 סחורה במשגור החזרת סחורה
11 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
12 קבלנים בסיס עלויות
13 קבלנים הפסדים
14 קבלנים בסיס הנדסי
15 חברות חוק החברות
16 חברות הנפקת מניות בפרמיה
17 חברות חלוקת דיבידנד
18 חברות אג"ח
19 חברות אג"ח החזר בתשלומים
20 אג"ח אג"ח החזר התשלומים
21 חברות משותפות לחברה
22 חברות מס הכנסה בחברות
23 חברות יעוד רווחים
25 חברות השקעה במניות
26 מימון ריבית דריבית
27 מימון ריבית אפקטיבית
28 מימון ריבית ריאלית
29 מימון טבלת שפיצר
30 מימון כדאיות בהשקעה
31 מימון מכירה בתשלומים
32 מימון ליסינג
33 מימון אג"ח
34 מימון אג"ח החזר התשלומים
35 מרכז וסניפים הנהלת חשבונות בסניף
36 מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
37 מרכז וסניפים מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
38 מרכז וסניפים סניף שלא מנהל מערכת הנהלת חשבונות
39 בסיס לדווח מעבר מבסיס מזומנים לבסיס מצטבר
40 ניתוח דוחות כספיים יחסי רווחיות
41 ניתוח דוחות כספיים יחסי איתנות + תפעוליות
42 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
43 חשבונאות יישומית אקסל
44 חשבונאות יישומית דוח רווח והפסד ומאזן סגירה
45 חשבונאות יישומית דוח רווח והפסד ומאזן סגירה
46 חשבונאות ישומית יחסים פיננסים
47 חשבונאות יישומית צבעי גל אור
48 חשבונאות יישומית תזרים מזומנים מעשי
49 חשבונאות יישומית תרגיל קולמוס
50 חשבונאות יישומית תזרים מזומנים מעשי
53 חשבונאות יישומית תרגיל מסכם לבחינה