חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 3 אונליין 11

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

3


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הסכם שותפות
2 שותפות הערכה מחדש
3 שותפות כניסת שותף חדש לפי גישת המוניטין
4 שותפות הצטרפות שותף חדש
5 שותפות פרישת שותף
6 שותפות פטירת שותף
7 שותפות פשיטת רגל
8 שותפות מימוש בשלבים
9 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
10 סחורה במשגור החזרות
11 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
12 קבלנים בסיס עלויות
13 קבלנים הפסדים
14 קבלנים בסיס הנדסי
15 קבלנים בסיס הנדסי + בוחן שותפויות
16 חברות חוק החברות
17 חברות הנפקת מניות
18 חברות חלוקת דיבידנד
19 חברות דיבידנד
20 חברות אג"ח
21 חברות אג"ח החזר התשלומים
22 חברות משותפות לחברה
23 חברות מס הכנסה
24 חברות יעוד רווחים
25 חברות עתודה ויעודה לפיצויי פיטורים
26 חברות השקעה בני"ע לזמן ארוך
27 מימון ריבית דריבית
28 מימון ריבית אפקטיבית
29 מימון ריבית ראלית
30 מימון טבלת שפיצר
31 מימון כדאיות בהשקעה
32 מימון מכירה בתשלומים
33 חכירות ליסינג
34 חכירות ערך גרט בחכירה
35 אג"ח הערכת שווי של השקעה באג"ח
36 מימון אג"ח החזר התשלומים
37 מרכז וסניפים סניף המנהל מערכת הנהלת חשבונות
38 מרכז וסניפים מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
39 מרכז וסניפים יתרות פתיחה
40 מרכז וסניפים סניף שלא מנהל מערכת הנהלת חשבונות
41 בסיס לדווח מעבר מבסיס מזומנים לבסיס מצטבר
42 ניתוח דוחות כספיים יחסי נזילות
43 ניתוח דוחות כספיים יחסי רווחיות
44 ניתוח דוחות כספיים יחסי איתנות + שחזור
45 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
46 חשבונאות יישומית אקסל
47 חשבונאות יישומית דוח רווח והפסד ומאזן סגירה
48 חשבונאות יישומית ניתוח דוחות כספיים
49 חזרה למבחן חזרה
50 תרגול תרגול
51 חזרה חזרה
52 חזרה חזרה
53 חזרה תזרים מזומנים מעשי
54 סיכום פתרון בחינה
55 חשבונאות יישומית הכנה לבחינה