חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 3 אונליין 8

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4400 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הסכם השותפות
2 הערכה מחדש הערכה מחדש
3 שותפות כניסת שותף חדש
4 שותפות כניסת שותף חדש
5 שותפות פרישת שותף
6 פירוק שותפות פטירת שותף
7 פירוק שותפות פשיטת רגל
8 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
9 סחורה במשגור פעולות יומן
10 סחורה במשגור השגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
11 בוחן שותפויות סיכום שותפות
12 קבלנים קבלנים
13 קבלנים הפסדים
14 קבלנים בסיס הנדסי
15 חברות הנפקת מניות
16 חברות הנפקת מניות בפרמיה
17 חלוקת דיבידנד חלוקת דיבידנד
18 חברות חלוקת דיבידנד
19 אג"ח הנפקת אג"ח
20 חברות אג"ח החזר בתשלומים
21 משותפות לחברה משותפות לחברה
22 חברות מס הכנסה
23 חברות יעוד רווחים
24 חברות עתודה ויעודה לפיצויי פיטורים
25 השקעה במניות השקעה במניות עד 20% לזמן ארוך
26 חברות השקעה בני"ע לזמן ארוך
27 מימון ריבית דריבית
27 מימון ריבית דריבית
28 מימון ריבית אפקטיבית
29 מימון ריבית ראלית
30 מימון טבלת שפיצר
31 מימון כדאיות בהשקעה
32 מימון מכירה בתשלומים
33 מימון ליסינג
34 מימון ערך גרט בחכירה
35 מימון אג"ח
36 מימון אג"ח החזר התשלומים
37 מרכז וסניפים מרכז וסניפים
38 מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
39 מרכז וסניפים ניהול ספרים במרכז
40 בסיס לדווח מעבר מבסיס מזומנים לבסיס מצטבר
41 ניתוח דוחות כספיים יחסי נזילות
42 ניתוח דוחות כספיים יחסי רווחיות, יחסי מבנה הון
43 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
44 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
45 מבחן פתרון מבחן
46 חשבונאות יישומית אקסל
47 חשבונאות יישומית דוחות באקסל
48 מבחן פתרון מבחן
49 אקסל דוחות כספיים הכנה למבחן